Trivselregler

Med stöd av 7 kap 9 § bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande
ordningsregler.

1. Bostadsrättsinnehavare skall vara aktsam om och vårda den egna lägenheten såväl som
föreningens egendom i övrigt. Rabatter och planteringar i anslutning till husen skall vårdas.
Detta ansvar gäller även bostadsrättsinnehavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster.


2. Om det i lägenheten uppstår skada, t ex vattenläckage eller stopp i avlopp, skall nuvarande
fastighetsbolag omedelbart underrättas härom. Ansvarsfördelning
mellan förening och bostadsrättsinnehavaren framgår av föreningens stadgar.

3. I lägenheten får inte förekomma sådana aktiviteter som kan störa övriga
bostadsrättsinnehavare. Endast yrkes- eller affärsverksamhet får inte bedrivas utan lägenheten
måste användas primärt som bostad.


4. Mellan kl 22.00 fram till 07.00 Söndag till Torsdag och 23.00 fram till 07.00
Fredag till Söndag får ljudnivån i lägenheterna inte störa de kringboende. Visa hänsyn.

5. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Inget avfall får ställas bredvid sopkärlen eller högre
upp än att luckan går att stänga. Allt övrigt avfall skall borttransporteras av
bostadsrättsinnehavaren.


6. Om djur hyses i lägenheten skall ägaren se till att de inte förorenar eller för oljud. Rastning av husdjur
får inte ske på innergården. Husdjur skall hållas kopplade inom föreningens område,
gäller även i trapphus och källare.

7. Torkmattor och skor får inte läggas/ställas utanför lägenhetsdörren i trapphus.
Trapphus, hisshallar, entréer och uteplatser får inte belamras med skräp, packlårar, cyklar, barnvagnar etc., bl. a av brand- och utrymningsskäl. Dessa utrymmen är inte avsedda som förvaringsutrymmen.


8. Utomhusantenn (parabol) får inte uppsättas på fasad, balkong eller uteplats.

9. Inglasning av balkonger får endast ske efter styrelsens godkännande. Uppsättning av markiser,
segel och insyns-/vindskydd skall godkännas av styrelsen, med avseende färg, form och uppsättning. Om gardiner/insynsskydd önskas på inglasad balkong välj gardin eller lamellgardin i beige/vitt. Det är inte tillåtet att hänga upp "skynken"/tyg/flaggor som insynsskydd på balkongerna. Staket
till uteplatser får inte uppsättas utan styrelsens godkännande.


10. Matning av fåglar från balkong eller uteplats är inte tillåtet.
Piskning av möbler, mattor, säng- eller kläder får inte utföras på balkonger, i entréer eller
trappor.

11. Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer, hisshallar eller trappuppgångar får
inte ske utan styrelsens medgivande. Inte heller får åverkan göras i fasaden genom borrning
och uppsättning av bl. a hyllor på balkongerna.


12. Framförande av cyklar och motorfordon över gräsmattor och planteringar får inte förekomma.
Cyklar skall ställas på anvisade platser i cykelställ. Lådcyklar får endast placeras i förhyrd lådcykelparkering i garaget alternativt i cykelställen utomhus.

13. Grillning med kol eller gas på balkong/uteplats är absolut förbjudet! Grillning med dessa är
endast tillåtet på föreningens gemensamma uteplats. Elgrill går däremot bra.


14. Fyrverkeri och/eller smällare får inte avfyras från balkonger/uteplatser eller på innergården.

15. Parkeringsplatser är endast avsedda för personbilar.


Ovanstående regler skall iakttagas av bostadsrättsinnehavarens familj, gäster och eventuella hyresgäster.
Dessa ordningsregler gäller tills de av styrelsen revideras alltefter behov, som komplement till stadgar och eventuella övrigt förekommande ordningsföreskrifter.

Uppdaterad 2024-01-02 / Styrelsen BRF Ofelia